Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 1. Správce osobních údajů : Ing. Vladimír Zázvorka, IČ:16507487, bytem Souběžná I.643/49, Praha 5. Vaše osobní údaje budou používány pracovníky správce a dalšími zpracovateli vázanými mlčenlivostí a budou bezpečným způsobem zabezpečeny a archivovány.

 2. Účel zpracování osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro potřeby uzavření a plnění smlouvy o krátkodobém ubytování v penzionu Apartmány U Lanovky. A dále pro potřeby vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

 3. Právním základem zpracování je splnění závazku ze smlouvy o ubytování (smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 4. Příjemci osobních údajů. Osobní údaje mohou být pro zajištění shora uvedeného účelu zpracovávány vedle správce také zpracovateli a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zahraničí.

 5. Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu po dobu, po kterou budete naším hostem a dále po dobu nezbytnou pro potřeby evidence našich příjmů a výdajů (po dobu nutnou pro archivování podle obecně závazných právních předpisů)

 6. Práva subjektů údajů: Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů.

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům

 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme

 • právo na omezení zpracování (omezené zpracování znamení, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž má být zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení

 • Právo na omezení zpracování máte

 • jestliže popíráte přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,

 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití

 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

 • jestliže jste vznesli námitku proti zpracování (uvedenou níže 7) dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami

 • právo na výmaz osobních údajů

 • právo na přenositelnost údajů tzn, že můžete žádat, abychom Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci a anebo abychom je sami předali jinému správci.

 • právo podat stížnost u dozorového orgánu v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů Stížnost můžete podat u dozorového úřadu. V ČR je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodě I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni ve zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi oprávněnými zájmy a svobodami a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.